empty basket
Ваш кошик порожній
Виберіть в каталозі семінар, який вас зацікавив
і натисніть кнопку «До кошику».
Перейти до каталогу
empty delayed
Відкладених семінарів не має
Виберіть в каталозі семінар, який вас зацікавив
і натисніть кнопку
Перейти до каталогу
Замовити дзвінок
GROW TOGETHER
Замовити дзвінок
Увійти
Логін
Пароль
Зареєструватись
Після реєстрації на сайті вам буде доступне відслідковування стану замовлень, особистий кабінет та інші нові можливості
Логін
Пароль
Зареєструватись
Після реєстрації на сайті вам буде доступне відслідковування стану замовлень, особистий кабінет та інші нові можливості

Договір про співпрацю

                                               ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАННЯ (ВІДЧУЖЕННЯ)

                                                               МАЙНОВИХ ПРАВ

 

м. Київ                                                                                                                          03.08.2020

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТУДІЯ ПРАВА ТА БІЗНЕСУ ААУ», в особі директора Дмитрієвої Ольги Леонідівни, яка діє на підставі Статуту, далі — Набувач, з одного боку,

   та Відчужувач, з іншого боку, разом іменовані – Сторони, уклали цей договір, далі – Договір, про наступне:

 

1.   ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

1.1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:

відчужувач – особа, яка на підставі договору передає належні їй майнові права іншій особі, після чого ця особа стає суб’єктом авторського права;

набувач – особа, яка на підставі договору набуває майнових прав та стає суб’єктом авторського права;

повна передача прав - передання майнових прав на твір, встановлених статтею 440 Цивільного кодексу України, частиною першою статті 15 Закону України „Про авторське право і суміжні права”, без обмежень способів використання твору, зазначених у статті 441 цього Кодексу, частиною третьою статті 15 цього Закону;

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. Відчужувач у повному складі передає (відчужує)

Набувачу майнові права на товар (далі —Відеозапис) на весь строк дії авторського права, на всю територію світу, а саме:

право на використання Відеозапису;

виключне право дозволяти використання Відеозапису;

право перешкоджати неправомірному використанню Відеозапису, в тому числі забороняти таке використання.

2.2. У результаті передання-прийняття майнових прав Відчужувач втрачає будь-які майнові права, а Набувач отримує право:

2.2.1. Використовувати Відеозапис способами, передбаченими Цивільним кодексом України, Законом України „Про авторське право і суміжні права”.

2.2.2. Дозволяти третім особам використовувати Відеозапис способами, передбаченими Цивільним кодексом України, Законом України „Про авторське право і суміжні права”; перешкоджати неправомірному використанню Відеозапису, в тому числі забороняти таке використання.

 

2.2.3. Передавати (відчужувати) повністю або частково права на Твір третім особам.

2.3. Після підписання цього Договору Відчужувач не має права передавати (відчужувати) майнові права на Відеозапис, а також передавати права на використання Відеозапису третім особам.

 

3. ПЕРЕДАЧА ВІДЕОЗАПИСУ

 

3.1. Передача Відеозапису Відчужувачем Набувачу здійснюється в електронному вигляді в день підписання цього Договору.

3.2. На момент передання Відеозапису Набувачу Відчужувач гарантує, що лише йому належать виключні майнові права на Відеозапис; майнові права на Відеозапис повністю (не відчужено) третім особам;

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

 

4.1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за цим Договором, повинна відшкодувати іншій Стороні завдані збитки в повному обсязі.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

 5.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів і в досудовому порядку.

5.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

 

  1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

6.1 Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.

6.2По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.

6.3Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.

 

7. ІНШІ УМОВИ

 

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

7.2. Положення Договору  є конфіденційною інформацією, яку жодна з Сторін не має права розголошувати без попередньої згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених законодавством.

7.3. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.

7.4. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.5. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

Набувач:

ТОВ «СТУДІЯ ПРАВА ТА БІЗНЕСУ ААУ»

ЄДРПОУ:   43561846,

Адреса : 02098, м. Київ, вулиця Дніпровська набережна, 3

 

 

 

 

Директор

Дмитрієва О.Л.   _____________________

                                     (підпис, МП)

Відчужувач:             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________      

          (підпис)